April 27, 2017

Ordinær generalforsamling 2017

PDF Download pdf 189.1 KB Add to Briefcase

Selskabsmeddelelse nr. 21/2017 — 27. april 2017                                                                                       

   

Royal Unibrew A/S afholdt torsdag den 27. april 2017, kl. 17.00 ordinær generalforsamling i Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

  

1.      Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

 

2.      Forelæggelse af revideret årsrapport for 2016 med revisionspåtegning til godkendelse

Selskabets årsrapport for 2016 blev godkendt af generalforsamlingen.

 

3.     Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

 

4.    Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales et udbytte på 8,15 kr. pr. aktie à  nominelt 2 kr., svarende til en samlet udbyttebetaling på 441 mio. kr.

 

5.    Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017            

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at honorarer til bestyrelsen for 2017 forbliver uændrede. Grundhonoraret vil således fortsat udgøre 300.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem, og bestyrelsens formand og næstformand modtager fortsat henholdsvis 2½ og 1¾ gange grundhonoraret for deres udvidede opgaver og pligter.

 

6.    Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen

 

6.1  Kapitalnedsættelse — annullation af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt 2.800.000 kr. fra nominelt 108.200.000 kr. til nominelt 105.400.000 kr. ved annullering af 1.400.000 styk egne aktier à nominelt 2 kr. pr. styk.

På denne baggrund får selskabets vedtægter § 4 følgende formulering, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

 "Selskabets aktiekapital udgør kr. 105.400.000, fordelt på aktier à kr. 2,00 eller multipla heraf."

 

6.2   Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet.

 

7.     Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen genvalgte:

 • Kåre Schultz,
 • Walther Thygesen,
 • Ingrid Jonasson Blank,
 • Jens Due Olsen,
 • Karsten Mattias Slotte,
 • Jais Valeur og
 • Hemming Van.

8.      Valg af statsautoriseret revisor

Generalforsamlingen genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

 

  ********

 

Efter den ordinære generalforsamling besluttede bestyrelsen at konstituere sig således:

 • Kåre Schultz som formand og
 • Walther Thygesen som næstformand.

 

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

 • Kåre Schultz (formand)
 • Walther Thygesen (næstformand)
 • Ingrid Jonasson Blank
 • Jens Due Olsen
 • Karsten Mattias Slotte
 • Jais Valeur
 • Hemming Van
 • Martin Alsø (medarbejdervalgt)
  • Jørgen-Anker Ipsen (medarbejdervalgt)
 • Kirsten W. Liisberg (medarbejdervalgt)
 • Søren Lorentzen (medarbejdervalgt)

 

Med venlig hilsen

Royal Unibrew A/S

   

Bestyrelsen

   

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S