April 27, 2017

Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2017

PDF Download pdf 240.4 KB Add to Briefcase

SELSKABSMEDDELELSE NR. 20/2017 — 27. APRIL 2017

   

God start på 2017 — resultatet forbedret

 

Resultatet før finansielle poster (EBIT) var i Q1 2017 DKK 13 mio. højere end i 2016 og udgjorde DKK 151 mio. (2016: DKK 138 mio.). Det højere resultat i Q1 skyldes både en gunstig udvikling i fordelingen af afsætningen på markeder, salgskanaler og produkter samt lavere omkostninger. Nettoomsætningen i Q1 2017 var på niveau med Q1 2016, selv om en væsentlig del af påskesalget i 2017 først lå i Q2, hvorimod hele påskesalget i 2016 lå i Q1. Royal Unibrew har generelt fastholdt sine markedsandele for brandede produkter. Det frie cash flow udgjorde DKK -54 mio. mod DKK 5 mio. i 2016, som var positivt påvirket af salg af bryggerigrunden i Aarhus. Der blev i Q1 tilbagekøbt egne aktier for DKK 97 mio. (2016: DKK 88 mio.), og den netto rentebærende gæld steg som forventet og udgjorde ved udgangen af kvartalet DKK 1,1 mia. Forventningerne til 2017 fastholdes.

  "Udviklingen i Q1 har været positiv og i overensstemmelse med vores forventninger. Der har været god fremgang i salget til især de danske forbrugere, og på tværs af koncernen fastholder vi vores kommercielle fokus på at styrke partnerskaberne med kunder og engagementet hos vores forbrugere ved løbende at lancere nye og spændende produkter. I Q1 er der lanceret et antal nye craft beer produkter, blandt andet nye Kissmeyer-produkter på det danske marked. Som følge af den positive udvikling i Royal Unibrew igangsatte vi i marts 2017 vores hidtil største aktietilbagekøbsprogram på 560 mio. kr., og der stilles på dagens generalforsamling forslag om et udbytte på 440 mio. kr. svarende til 8,15 kr. pr. aktie a 2 kr.", siger Jesper B. Jørgensen, CEO.

  

Forventninger

De tidligere udmeldte forventninger fastholdes og er:

  • Nettoomsætning: DKK 6.250-6.450 mio.
  • EBITDA: DKK 1.285-1.385 mio.
  • EBIT: DKK 980-1.080 mio.

 

Udvalgte hoved- og nøgletal

 

DKK mio. Q1 2017 Q1 2016 2016
Afsætning (t. hl) 2.069 2.081 9.678
Nettoomsætning 1.354 1.350 6.340
EBITDA 224 212 1.306
EBITDA-margin (%) 16,5 15,7 20,6
Resultat før finansielle poster (EBIT) 151 138 1.001
EBIT-margin (%) 11,2 10,2 15,8
Resultat før skat 143 127 998
Periodens resultat 110 99 784
Frit cash flow -54 5 1.022
Netto rentebærende gæld 1.142 1.269 991
NIBD/EBITDA (løbende 12 mdr.) 0,9 1 0,8
Egenkapitalandel (%) 47 45 48

 

Yderligere information vedrørende denne meddelelse:

CFO Lars Jensen, tlf. +45 29 23 00 44

Det vil være muligt for investorer og analytikere at følge ­Royal Unibrews præsentation af delårsrapporten fredag den 28. april 2017, kl. 9.00 via audiocast på telefonnummer +45 32 71 16 58.

Præsentationen kan ligeledes følges via Royal Unibrews website www.royalunibrew.com.

 

Finanskalender for 2017

 

21. august 2017                    Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017

22. november 2017               Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2017

 

Udsagn om fremtiden

Denne delårsrapport indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om koncernens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til koncernens fremtidige driftsresultater. Sådanne udsagn om fremtiden omfatter — men er ikke begrænset til — udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde følgende ord eller udtryk som "tror, forudser, forventer, vurderer, agter, planlægger, antager, vil være, vil fortsætte, vil sandsynligvis resultere i, kunne, måtte" og lignende ord med tilsvarende betydning. Disse udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, skøn, formodninger og usikkerheder, som kan medføre, at koncernens faktiske resultater, udvikling eller resultater i branchen afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Koncernen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn.

Vigtige faktorer, der kan have direkte indflydelse på koncernens faktiske resultater, er bl.a. — men ikke begrænset til — uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutakurser), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, udvikling i efterspørgslen efter koncernens produkter, lancering af og efterspørgsel efter nye produkter, konkurrenceforholdene og den branche, som koncernen opererer i, ændringer i forbrugerpræferencer, øget branchekonsolidering, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, IT-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, fastsættelse af dagsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer.

Nye risikofaktorer kan opstå i fremtiden, som det ikke er muligt for koncernen at forudse. Desuden kan koncernen ikke vurdere den enkelte faktors betydning for koncernens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

 


Close window | Back to top

Copyright 2018 Royal UNIBREW A/S