Royal Unibrew Logo
  
  
  
  
  
  
  
 

Corporate Governance

 

Royal Unibrew har fokus på at drive virksomhed og indrette sine ledelsessystemer i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse. Målet er at sikre, at Royal Unibrew bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, kunder, medarbejdere, myndigheder samt øvrige interessenter, og at den langsigtede værdiskabelse understøttes. 

Anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for Royal Unibrews selskabsledelse.

Royal Unibrew følger anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse med ganske få undtagelser, som der redegøres for nedenfor.

På Royal Unibrews hjemmeside http://investor.dk.royalunibrew.com/governance.cfm findes en detaljeret beskrivelse af, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne for god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Royal Unibrew følger anbefalinger vedrørende god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse med følgende to undtagelser:

Ledelsesudvalg (anbefaling 3.4):

Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg, der sammensættes således, at formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget.

 • Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Som følge heraf er formanden for bestyrelsen, som lovgivningen giver mulighed for, også formand for revisionsudvalget. Bestyrelsens beslutning om kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer. Som følge heraf ser selskabets bestyrelse ikke et behov for et særskilt revisionsudvalg.

Oplysninger om vederlagspolitikken (anbefaling 4.2):

Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.

 • Oplysninger om vederlag til medlemmer af bestyrelsen fremgår i afsnittet ”Vederlagsforhold”. For nærværende vurderes det ikke at være væsentligt for interessenternes vurdering af selskabet at offentliggøre oplysninger om vederlag til direktionens enkelte medlemmer. Det samlede vederlag til direktionen fremgår af note 5. Direktionens vederlag vurderes at være i overensstemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber. Direktionens vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Mangfoldighed

Redegørelse sker i henhold til Årsregnskabslovens § 99 b.

Det er Royal Unibrews mål at fremme mangfoldigheden i virksomheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn, i både bestyrelsen og den øverste lederkreds. Det sker ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

Den internationale lederkreds i Royal Unibrew – bestående af direktionen og gruppen herunder – er sammensat af 65% (2015: 65 %) mænd og 35 % (2015: 35 %) kvinder. Det er målet, at repræsentationen af hvert køn skal være mindst 40 %. Når der skal rekrutteres nye ledere, lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn og skabe lige vilkår, og Royal Unibrew søger at fremme kvindelige kandidaters lyst til at påtage sig lederopgaver.

Blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Royal Unibrew er der p.t. seks mænd og en kvinde, og blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er der tre mænd og en kvinde. Bestyrelsen har siden 2014 haft to generalforsamlingsvalgte, internationale bestyrelsesmedlemmer, mens fem har dansk nationalitet. Det er målet, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer inden 2020 skal være omkring 20 %. Der har ikke været udskiftning blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i 2016, hvorfor målet på 20 % endnu ikke er nået.

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew. Disse forhold vurderes, når nomineringsudvalget skal identificere nye kandidater til bestyrelsen, og udvalget har blandt andet et mål om at identificere både mandlige og kvindelige kandidater. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Royal Unibrew og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

Forholdet til aktionærer og andre interessenter

Royal Unibrews ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god og åben kommunikation og dialog med aktionærer og andre interessenter. Selskabet mener, at en høj grad af åbenhed i formidlingen af oplysninger om selskabets udvikling understøtter selskabets arbejde og en fair værdiansættelse af selskabets aktier. Selskabets åbenhed er alene begrænset af Nasdaq Copenhagen A/S’s oplysningsforpligtelser og konkurrencemæssige hensyn.

Dialogen med og informationen til aktionærer og andre interessenter finder sted via udsendelse af delårsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet, via audiocasts, møder med investorer, analytikere og medierne. Delårsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på Royal Unibrews hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentationer og audiocasts.

Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at indkaldelse og dagsorden udformes således, at aktionærer får et fyldestgørende billede af de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter er begrænset til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen – enten til bestyrelsen eller til en person, der deltager på generalforsamlingen. Alle dokumenter vedrørende generalforsamlinger offentliggøres på Royal Unibrews hjemmeside.

Hver aktie a DKK 2 giver én stemme. Royal Unibrews aktier indeholder ingen restriktioner i stemmeret, ligesom selskabet kun har én aktieklasse.

Alle aktionærer kan stille forslag til bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen – dette skal ske senest seks uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager på aktionærernes vegne den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde.

Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Forretningsordenen gennemgås og ajourføres årligt af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen afholder sædvanligvis årligt fem ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er med fokus på selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov. Der har i 2016 været afholdt seks bestyrelsesmøder, og i forbindelse med møderne har der været tre afbud.

Bestyrelsen har følgende udvalg:

Nomineringsudvalg

Nomineringsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. I 2016 har nomineringsudvalgets væsentligste aktiviteter været forberedelse af bestyrelsesevalueringen og rekruttering af en ny CEO. Udvalget har i 2016 afholdt fem møder.

Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. I 2016 har vederlagsudvalgets væsentligste aktiviteter været vurdering og indstilling af vederlag til bestyrelse og direktion. Udvalget har i 2016 afholdt tre møder.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Dette skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer. Som følge heraf ser selskabets bestyrelse ikke et behov for et særskilt revisionsudvalg. Det er bestyrelsens formål at sikre kvalitet og integritet i selskabets regnskabsaflæggelse, revision og finansielle rapportering. Samtidig fører bestyrelsen tilsyn med regnskabs- og rapporteringsprocesser, revisionen af selskabets finansielle rapportering, risikoforhold og den eksterne revisors arbejdsindsats og uafhængighed. Den eksterne revisor har deltaget i tre bestyrelsesmøder i forbindelse med bestyrelsens udførelse af revisionsudvalgsopgaver.

Evaluering af bestyrelsens arbejde

Der foretages årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde. I evalueringen fokuseres på, at sikre at den samlede bestyrelse har ekspertise og erfaringer inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods), produktion, salg og markedsføring af mærkevarer globalt og på business to business markeder, strategisk og generel ledelse samt inden for økonomiske, finansielle og kapitalmarkedsmæssige forhold herunder om børsnoterede virksomheder.  Evalueringen forestås af formanden for bestyrelsen. Til brug herfor modtager formanden skriftligt svar fra hvert bestyrelsesmedlem på et udsendt spørgeskema. Resultatet af evalueringen fremlægges og drøftes på et bestyrelsesmøde.

Evalueringen i 2016 har ikke givet anledning til at foretage ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet de nødvendige kompetencer vurderedes at være til stede. Evalueringen gav endvidere ikke anledning til at foretage ændringer i bestyrelsens arbejdsform.


Direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres minimum én gang årligt.

Bestyrelsens sammensætning

Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher koncernens aktiviteter.

Kandidater til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen med bestyrelsens skriftlige begrundelse og en beskrivelse af rekrutteringskriterierne. Det fremgår af afsnittet om bestyrelse og direktion, hvilke kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer besidder. Nye bestyrelsesmedlemmer modtager i forbindelse med tiltrædelsen en introduktion til Royal Unibrew og til de markeder, koncernen opererer i.

Bestyrelsen består p.t. af syv generalforsamlingsvalgte og fire medarbejdervalgte medlemmer.  Medarbejdervalg sker efter selskabslovgivningens regler herom og er beskrevet på selskabets hjemmeside. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes ved tiltrædelsen i bestyrelsen en relevant uddannelse om bestyrelsesarbejde.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af Hemming Van, som har været medlem af Royal Unibrews bestyrelse i mere end 12 år, vurderes at være uafhængige, jf. anbefalingerne om god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Titel Type Størrelse  
Selskabsledelse PDF 171.6 KB Læg filer i dokumentmappen
Selskabsledelse redegørelse - marts 2017 PDF 106.6 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for nomineringsudvalget PDF 73.3 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for vederlagsudvalget PDF 75.4 KB Læg filer i dokumentmappen
Læg filer i dokumentmappen = Læg filer i dokumentmappen

SELSKABSLEDELSE

Royal Unibrew har fokus på at drive virksomhed og indrette sine ledelsessystemer i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse. Målet er at sikre, at Royal Unibrew bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, kunder, medarbejdere, myndigheder samt øvrige interessenter, og at den langsigtede værdiskabelse understøttes. 

Anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for Royal Unibrews selskabsledelse.

Royal Unibrew følger anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse med ganske få undtagelser, som der redegøres for nedenfor.

På Royal Unibrews hjemmeside http://investor.dk.royalunibrew.com/governance.cfm findes en detaljeret beskrivelse af, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne for god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse.

Royal Unibrew følger anbefalinger vedrørende god selskabsledelse fra Komitéen for god Selskabsledelse med følgende to undtagelser:

Ledelsesudvalg (anbefaling 3.4):

Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg, der sammensættes således, at formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget.

 • Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Som følge heraf er formanden for bestyrelsen, som lovgivningen giver mulighed for, også formand for revisionsudvalget. Bestyrelsens beslutning om kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer. Som følge heraf ser selskabets bestyrelse ikke et behov for et særskilt revisionsudvalg.

Oplysninger om vederlagspolitikken (anbefaling 4.2):

Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.

 • Oplysninger om vederlag til medlemmer af bestyrelsen fremgår i afsnittet ”Vederlagsforhold”. For nærværende vurderes det ikke at være væsentligt for interessenternes vurdering af selskabet at offentliggøre oplysninger om vederlag til direktionens enkelte medlemmer. Det samlede vederlag til direktionen fremgår af note 5. Direktionens vederlag vurderes at være i overensstemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber. Direktionens vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Mangfoldighed
Redegørelse sker i henhold til Årsregnskabslovens § 99 b.
Det er Royal Unibrews mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn, i både bestyrelsen og den øverste lederkreds. Det sker ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

Den internationale lederkreds i Royal Unibrew – bestående af direktionen og gruppen herunder – er sammensat af 65 % (2014: 63 %) mænd og 35 % (2014: 37 %) kvinder. Det er målet, at repræsentationen af hvert køn skal være mindst 40 %. Når der skal rekrutteres nye ledere, lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn og skabe lige vilkår, og Royal Unibrew søger at fremme kvindelige kandidaters lyst til at påtage sig lederopgaver.

Blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Royal Unibrew er der p.t. seks mænd og en kvinde, og blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er tre mænd og en kvinde. Bestyrelsen har siden 2014 haft to generalforsamlingsvalgte, internationale bestyrelsesmedlemmer, mens fem har dansk nationalitet. Det er målet, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer inden 4 år skal være omkring 20 %. Der har ikke været udskiftning blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i 2015, hvorfor målet på 20 % endnu ikke er nået.

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew. Disse forhold vurderes, når nomineringsudvalget skal identificere nye kandidater til bestyrelsen, og udvalget har blandt andet et mål om at identificere både mandlige og kvindelige kandidater. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Royal Unibrew og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

Forholdet til aktionærer og andre interessenter
Royal Unibrews ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god og åben kommunikation og dialog med aktionærer og andre interessenter. Selskabet mener, at en høj grad af åbenhed i formidlingen af oplysninger om selskabets udvikling understøtter selskabets arbejde og en fair værdiansættelse af selskabets aktier. Selskabets åbenhed er alene begrænset af Nasdaq Copenhagen A/S oplysningsforpligtelser og konkurrencemæssige hensyn.

Dialogen med og informationen til aktionærer og andre interessenter finder sted via udsendelse af delårsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet, via audiocasts, møder med investorer, analytikere og medierne. Delårsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på Royal Unibrews hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentationer og audiocasts.

Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at indkaldelse og dagsorden udformes således, at aktionærer får et fyldestgørende billede af de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter er begrænset til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen – enten til bestyrelsen eller til en person, der deltager på generalforsamlingen . Alle dokumenter vedrørende generalforsamlinger offentliggøres på Royal Unibrews hjemmeside.

Hver aktie a DKK 2 giver én stemme. Royal Unibrews aktier indeholder ingen restriktioner i stemmeret, ligesom selskabet kun har én aktieklasse.
Alle aktionærer kan stille forslag til bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen – dette skal ske senest seks uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen varetager på aktionærernes vegne den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde.

Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Forretningsordenen gennemgås og ajourføres årligt af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen afholder sædvanligvis årligt fem ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er med fokus på selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov. Der har i 2015 været afholdt seks bestyrelsesmøder, og i forbindelse med møderne har der været tre afbud.

Bestyrelsen har følgende udvalg:

Nomineringsudvalg
Nomineringsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. I 2015 har nomineringsudvalgets væsentligste aktiviteter været forberedelse af bestyrelsesevalueringen. Udvalget har i 2015 afholdt et møde.

Vederlagsudvalg
Vederlagsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. I 2015 har vederlagsudvalgets væsentligste aktiviteter været vurdering og indstilling af vederlag til bestyrelse og direktion. Udvalget har i 2015 afholdt et møde.

Revisionsudvalg
Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Dette skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer. Som følge heraf ser selskabets bestyrelse ikke et behov for et særskilt revisionsudvalg. Det er bestyrelsens formål at sikre kvalitet og integritet i selskabets regnskabsaflæggelse, revision og finansielle rapportering. Samtidig fører bestyrelsen tilsyn med regnskabs- og rapporteringsprocesser, revisionen af selskabets finansielle rapportering, risikoforhold og den eksterne revisors arbejdsindsats og uafhængighed. Den eksterne revisor har deltaget i to bestyrelsesmøder i forbindelse med bestyrelsens udførelse af revisionsudvalgsopgaver.


Evaluering af bestyrelsens arbejde
Der foretages årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen forestås af formanden for bestyrelsen. Til brug herfor modtager formanden skriftligt svar fra hvert bestyrelsesmedlem på et udsendt spørgeskema. Resultatet af evalueringen fremlægges og drøftes på et bestyrelsesmøde.

Evalueringen i 2015 har ikke givet anledning til at foretage ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet de nødvendige kompetencer vurderedes at være til stede. Evalueringen gav endvidere ikke anledning til at foretage ændringer i bestyrelsens arbejdsform.

Direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres minimum én gang årligt.

Bestyrelsens sammensætning
Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher koncernens aktiviteter.
 

Titel Type Størrelse  
Selskabsledelse PDF 170.2 KB Læg filer i dokumentmappen
Selskabsledelse redegørelse - marts 2016 PDF 212.3 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for nomineringsudvalget PDF 73.3 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for vederlagsudvalget PDF 75.5 KB Læg filer i dokumentmappen
Læg filer i dokumentmappen = Læg filer i dokumentmappen

Royal Unibrew har fokus på at drive virksomhed og indrette sine ledelsessystemer i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse. Målet er at sikre, at Royal Unibrew bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, kunder, medarbejdere, myndigheder samt øvrige interessenter, og at den langsigtede værdiskabelse understøttes.

Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for Royal Unibrews selskabsledelse.

Royal Unibrew følger anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse med ganske få undtagelser, som der redegøres for nedenfor.

På Royal Unibrews hjemmeside http://investor.dk.royalunibrew.com/governance.cfm findes en detaljeret beskrivelse af, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne for god selskabsledelse, som er offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse.

Royal Unibrew følger NASDAQ OMX Copenhagen A/S' anbefalinger vedrørende god selskabsledelse med følgende to undtagelser:

Ledelsesudvalg (anbefaling 3.4):

Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg, der sammensættes således, at formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget.

 • Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Som følge heraf er formanden for bestyrelsen også formand for revisionsudvalget. Bestyrelsens beslutning om kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer. Som følge heraf ser selskabets bestyrelse ikke et behov for et særskilt revisionsudvalg.

Oplysninger om vederlagspolitikken (anbefaling 4.2):

Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.

 • Oplysninger om vederlag til medlemmer af bestyrelsen fremgår i afsnittet "Vederlagsforhold". For nærværende vurderes det ikke at være væsentligt for interessenternes vurdering af selskabet at offentliggøre oplysninger om vederlag til direktionens enkelte medlemmer. Det samlede vederlag til direktionen fremgår af note 5. Direktionens vederlag vurderes at være i overensstemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber. Direktionens vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Mangfoldighed

Redegørelse sker i henhold til Årsregnskabslovens § 99B.

Det er Royal Unibrews mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn, i både bestyrelsen og den øverste lederkreds ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

Den internationale lederkreds i Royal Unibrew - bestående af direktionen og gruppen herunder - er sammensat af 63 % (2013: 59 %) mænd og 37 % (2013: 41 %) kvinder. Det er målet, at repræsentationen af hvert køn skal være mindst 40 %. Når der skal rekrutteres nye ledere, lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn og skabe lige vilkår, og Royal Unibrew søger at fremme kvindelige kandidaters lyst til at påtage sig lederopgaver.

Blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Royal Unibrew er der p.t. seks mænd og en kvinde, og blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er tre mænd og en kvinde. Bestyrelsen har siden 2014 haft to generalforsamlingsvalgte, internationale bestyrelsesmedlemmer, mens fem har dansk nationalitet. Det er målet, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer skal være omkring 20 %. Der har ikke blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer været udskiftning i 2014, hvorved målet på 20 % endnu ikke er nået.

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew. Disse forhold vurderes, når nomineringsudvalget skal identificere nye kandidater til bestyrelsen, og udvalget har blandt andet et mål om at identificere både mandlige og kvindelige kandidater. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Royal Unibrew og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

Forholdet til aktionærer og andre interessenter

Royal Unibrews ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god og åben kommunikation og dialog med aktionærer og andre interessenter. Selskabet mener, at en høj grad af åbenhed i formidlingen af oplysninger om selskabets udvikling understøtter selskabets arbejde og en fair værdiansættelse af selskabets aktier. Selskabets åbenhed er alene begrænset af NASDAQ Copenhagens oplysningsforpligtelser og konkurrencemæssige hensyn.

Dialogen med og informationen til aktionærer og andre interessenter finder sted via udsendelse af delårsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet, via audiocasts, møder med investorer, analytikere og medierne. Delårsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på Royal Unibrews hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentationer og audiocasts.

Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at indkaldelse og dagsorden udformes således, at aktionærer får et fyldestgørende billede af de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter er begrænset til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen. Alle dokumenter vedrørende generalforsamlinger offentliggøres på Royal Unibrews hjemmeside.

Hver aktie af DKK 10 giver én stemme. Royal Unibrews aktier indeholder ingen restriktioner i stemmeret, ligesom selskabet kun har én aktieklasse.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager på aktionærernes vegne den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde.

Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Forretningsordenen gennemgås og ajourføres årligt af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen afholder sædvanligvis årligt fem ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er med fokus på selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov. Der har i 2014 været afholdt 6 bestyrelsesmøder, og i forbindelse med møderne har der været 3 afbud.

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg:

Nomineringsudvalg

Nomineringsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. I 2014 har nomineringsudvalgets væsentligste aktiviteter været forberedelse af bestyrelsesevalueringen. Udvalget har i 2014 afholdt et møde.

Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. I 2014 har vederlagsudvalgets væsentligste aktiviteter været vurdering og indstilling af vederlag til bestyrelse og direktion. Udvalget har i 2014 afholdt 2 møder.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Dette skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer. Som følge heraf ser selskabets bestyrelse ikke et behov for et særskilt revisionsudvalg. Det er bestyrelsens formål at sikre kvalitet og integritet i selskabets regnskabsaflæggelse, revision og finansielle rapportering. Samtidig fører bestyrelsen tilsyn med regnskabs- og rapporteringsprocesser, revisionen af selskabets finansielle rapportering, risikoforhold og den eksterne revisors arbejdsindsats og uafhængighed.

Evaluering af bestyrelsens arbejde

Der foretages årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen forestås af formanden for bestyrelsen. Til brug herfor modtager formanden skriftligt svar fra hvert bestyrelsesmedlem på et udsendt spørgeskema. Resultatet af evalueringen fremlægges og drøftes på et bestyrelsesmøde. Evalueringen har i 2014 ikke givet anledning til at foretage ændringer i bestyrelsens sammensætning, idet de nødvendige kompetencer vurderedes at være til stede. Evalueringen gav endvidere ikke anledning til at foretage ændringer i bestyrelsens arbejdsform.

Direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres minimum én gang årligt.

Bestyrelsens sammensætning

Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher selskabets aktiviteter.

Kandidater til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen med bestyrelsens skriftlige begrundelse og en beskrivelse af rekrutteringskriterierne. Det fremgår af afsnittet om bestyrelse og direktion, hvilke kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer besidder. Nye bestyrelsesmedlemmer modtager i forbindelse med tiltrædelsen en introduktion til Royal Unibrew og til de markeder, selskabet opererer i.

Bestyrelsen består p.t. af syv generalforsamlingsvalgte og fire medarbejdervalgte medlemmer. Medarbejdervalg sker efter selskabslovgivningens regler herom og er beskrevet på selskabets hjemmeside. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes ved tiltrædelsen i bestyrelsen en relevant uddannelse om bestyrelsesarbejde.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes at være uafhængige, jf. anbefalingerne om god selskabsledelse i NASDAQ Copenhagen A/S' "Regler for udstedere af aktier".

Marts 2015

Titel Type Størrelse  
Selskabsledelse PDF 33.0 KB Læg filer i dokumentmappen
Selskabsledelse redegørelse - Marts 2015 PDF 106.9 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for nomineringsudvalget PDF 34.7 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for vederlagsudvalget PDF 35.3 KB Læg filer i dokumentmappen
Læg filer i dokumentmappen = Læg filer i dokumentmappen

SELSKABSLEDELSE

 

Ledelsen i Royal Unibrew lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse, og selskabets ledelsessystemer vurderes og udvikles løbende. Målet er at sikre, at Royal Unibrew bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, kunder, medarbejdere, myndigheder samt øvrige interessenter, og at den langsigtede værdiskabelse understøttes. 

 

NASDAQ OMX Copenhagen har i 2013 indarbejdet Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger i ”Regler for udstedere af aktier”. Anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for Royal Unibrews selskabsledelse.

 

Royal Unibrew følger anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse med ganske få undtagelser, som der redegøres for nedenfor.

 

På Royal Unibrews hjemmeside http://investor.dk.royalunibrew.com/governance.cfm findes en detaljeret beskrivelse af, hvorledes bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne for god selskabsledelse, som er offentliggjort af Komitéen for god Selskabsledelse.

 

Royal Unibrew følger NASDAQ OMX Copenhagens anbefalinger vedrørende god selskabsledelse med følgende få undtagelser:


Ledelsesudvalg (anbefaling 3.4):

Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg, der sammensættes således, at formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget.

 

 • Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Som følge heraf er formanden for det øverste ledelsesorgan også formand for revisionsudvalget. Bestyrelsens beslutning om kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et særskilt revisionsudvalg.

 
Oplysninger om vederlagspolitikken (anbefaling 4.2):

Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.

 

 • Oplysninger om vederlag til medlemmer af bestyrelsen fremgår i afsnittet ”Vederlagsforhold”. For nærværende vurderes det ikke at være væsentligt for interessenternes vurdering af selskabet at offentliggøre oplysninger om vederlag til direktionens enkelte medlemmer. Det samlede vederlag til direktionen fremgår af note 4. Direktionens vederlag vurderes at være i overensstemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber. Direktionens vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Mangfoldighed

Redegørelse sker i henhold til Årsregnskabslovens § 99B.

Det er Royal Unibrews mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn, i både bestyrelsen og den øverste lederkreds ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

 

Den internationale lederkreds i Royal Unibrew – bestående af direktionen og gruppen herunder er sammensat af 59 % (2012: 63 %) mænd og 41 % (2012: 37 %) kvinder, hvilket er en stigning i andelen af kvinder sammenlignet med 2012. Når der skal rekrutteres nye ledere, lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn og skabe lige vilkår, og Royal Unibrew søger at fremme kvindelige kandidaters lyst til at påtage sig lederopgaver.

Blandt generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Royal Unibrew er der p.t. seks mænd og en kvinde, og blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er to mænd og en kvinde. To af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er udlændinge.

 

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew. Disse forhold vurderes, når nomineringsudvalget skal identificere nye kandidater til bestyrelsen, og udvalget har blandt andet et mål om at identificere både mandlige og kvindelige kandidater. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Royal Unibrew og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

 

Det er målet at andelen af kvinder i lederkredsen skal være omkring 40 % og i bestyrelsen omkring 20 %.

Forholdet til aktionærer og andre interessenter

Royal Unibrews ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god og åben kommunikation og dialog med aktionærer og andre interessenter. Selskabet mener, at en høj grad af åbenhed i formidlingen af oplysninger om selskabets udvikling understøtter selskabets arbejde og en fair værdiansættelse af selskabets aktier. Selskabets åbenhed er alene begrænset af NASDAQ OMX Copenhagens oplysningsforpligtelser og konkurrencemæssige hensyn.

 

Dialogen med og informationen til aktionærer og andre interessenter finder sted via udsendelse af delårsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet, via audiocasts, møder med investorer, analytikere og pressen. Delårsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på Royal Unibrews hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentationer og audiocasts.

 

Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at indkaldelse og dagsorden udformes således, at aktionærer får et fyldestgørende billede af de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter er begrænset til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen. Alle dokumenter vedrørende generalforsamlinger offentliggøres på Royal Unibrews hjemmeside.

 

Hver aktie af DKK 10 giver én stemme. Royal Unibrews aktier indeholder ingen restriktioner i stemmeret, ligesom selskabet kun har én aktieklasse.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager på aktionærernes vegne den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde.

 

Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Forretningsordenen gennemgås og ajourføres årligt af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsen afholder sædvanligvis årligt fem ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er med fokus på selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov. Der har i 2013 været afholdt 12 bestyrelsesmøder, og i forbindelse med møderne har der været 3 afbud. Antallet af møder i 2013 var større end sædvanligt som følge af akkvisitionen af Hartwall.

 

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg:

Nomineringsudvalg

Nomineringsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. I 2013 har nomineringsudvalgets væsentligste aktiviteter været vurdering af bestyrelsens sammensætning, herunder rekruttering af to nye bestyrelsesmedlemmer. Udvalget mødes ad hoc og har i 2013 afholdt 1 møde.

Vederlagsudvalg

Vederlagsudvalget består af bestyrelsens formand og næstformand. I 2013 har vederlagsudvalgets væsentligste aktiviteter været vurdering og indstilling af vederlag til bestyrelse og direktion. Udvalget mødes ad hoc og har i 2013 afholdt 4 møder.

Revisionsudvalg

Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Dette skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et særskilt revisionsudvalg. Det er bestyrelsens formål at sikre kvalitet og integritet i selskabets regnskabsaflæggelse, revision og finansielle rapportering. Samtidig fører bestyrelsen tilsyn med regnskabs- og rapporteringsprocesser, revisionen af selskabets finansielle rapportering, risikoforhold og den eksterne revisors arbejdsindsats og uafhængighed.

Evaluering af bestyrelsens arbejde

Der foretages årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen forestås af formanden for bestyrelsen. Til brug herfor modtager formanden skriftligt svar fra hvert bestyrelsesmedlem på et udsendt spørgeskema. Resultatet af evalueringen fremlægges og drøftes på et bestyrelsesmøde. Evalueringen har i 2013 givet anledning til at foretage ændringer i bestyrelsens sammensætning med henblik på at styrke kompetencerne inden for FMCG (Fast Moving Consumer Goods) og kendskab til det finske marked. Evalueringen gav ikke anledning til at foretage ændringer i bestyrelsens arbejdsform.


Direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres minimum én gang årligt.

Bestyrelsens sammensætning

Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher selskabets aktiviteter.

Bestyrelsen arbejder således på at opnå en sammensætning, så dens medlemmer bedst muligt supplerer hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew.

 

Kandidater til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen med bestyrelsens skriftlige begrundelse og en beskrivelse af rekrutteringskriterierne. Det fremgår af afsnittet om bestyrelse og direktion, hvilke kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer besidder. Nye bestyrelsesmedlemmer modtager i forbindelse med tiltrædelsen en introduktion til Royal Unibrew og til de markeder, selskabet opererer i.

 

Bestyrelsen består p.t. af syv generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte medlemmer. Inden den ordinære generalforsamling i  2014 vælger medarbejderne yderligere et medlem til bestyrelsen.  Medarbejdervalg sker efter selskabslovgivningens regler herom og er beskrevet på selskabets hjemmeside. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes ved tiltrædelsen i bestyrelsen en relevant uddannelse om bestyrelsesarbejde.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes at være uafhængige, jf. anbefalingerne om god selskabsledelse i NASDAQ OMX Copenhagens ”Regler for udstedere af aktier”.

 

Marts 2013

 

Titel Type Størrelse  
Vedtægter PDF 74.4 KB Læg filer i dokumentmappen
Selskabsledelse Redegørelse 2013 PDF 274.6 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for vederlagsudvalget i Royal Unibrew PDF 157.0 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for nomineringsudvalget i Royal Unibrew PDF 154.7 KB Læg filer i dokumentmappen
Selskabsledelse PDF 443.7 KB Læg filer i dokumentmappen
Læg filer i dokumentmappen = Læg filer i dokumentmappen

 

Ledelsen i Royal Unibrew lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse, og selskabets ledelsessystemer vurderes og udvikles løbende. Målet er at sikre, at Royal Unibrew bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, kunder, medarbejdere, myndigheder samt øvrige interessenter, og at den langsigtede værdiskabelse understøttes.

 

Anbefalingerne fra NASDAQ OMX Copenhagen vedrørende god selskabsledelse, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for Royal Unibrews selskabsledelse.

 

Royal Unibrew følger NASDAQ OMX Copenhagens anbefalinger vedrørende god selskabsledelse med kun få undtagelser, som der redegøres for nedenfor.

 

Den samlede redegørelse for Royal Unibrews selskabsledelse findes nedenfor som bilag.

 

Mangfoldighed

Det er Royal Unibrews mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af kvinder, i både bestyrelsen og den øverste lederkreds ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

 

Den internationale lederkreds i Royal Unibrew – bestående af direktionen og gruppen herunder - er sammensat af 63 % mænd og 37 % kvinder. Når der skal rekrutteres nye ledere lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn og skabe lige vilkår, og Royal Unibrew søger at fremme kvindelige kandidaters lyst til at påtage sig lederopgaver.

 

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Royal Unibrew er p.t. mænd, mens der blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er to mænd og en kvinde.

 

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew. Disse forhold vurderes, når nomineringsudvalget skal identificere nye kandidater til bestyrelsen, og udvalget har blandt andet et mål om at identificere både mandlige og kvindelige kandidater. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Royal Unibrew og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

 

Det er over de kommende år målet at øge andelen af kvinder i lederkredsen til omkring 40 % og i den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen til omkring 20 %.

 

Forholdet til aktionærer og andre interessenter

 

Royal Unibrews ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god og åben kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet mener, at en høj grad af åbenhed i formidlingen af oplysninger om selskabets udvikling understøtter selskabets arbejde og en fair værdiansættelse af selskabets aktier. Koncernens åbenhed er alene begrænset af NASDAQ OMX Copenhagens oplysningsforpligtelser og konkurrencemæssige hensyn.

 

Dialogen med og informationen til aktionærer og interessenter finder sted via udsendelse af delårsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet, via webcasts, møder med investorer, analytikere og pressen. Delårsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på Royal Unibrews hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentationer og webcasts.

 

Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at indkaldelse og dagsorden udformes således, at aktionærer får et fyldestgørende billede af de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter er begrænset til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen. Alle dokumenter vedrørende generalforsamlinger offentliggøres på Royal Unibrews hjemmeside.

 

Hver aktie af DKK 10 giver én stemme. Royal Unibrews aktier indeholder ingen restriktioner i stemmeret, ligesom selskabet kun har én aktieklasse.

 

Bestyrelsens arbejde

 

Bestyrelsen varetager på aktionærernes vegne den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde.

 

Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Forretningsordenen gennemgås og ajourføres årligt af den samlede bestyrelse.

 

Bestyrelsen afholder årligt fem ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er med fokus på selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov. Der har i 2012 været afholdt syv bestyrelsesmøder, og i forbindelse med møderne har der ikke været et afbud.

 

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg:

 

Nomineringsudvalg
Nomineringsudvalget består af selskabets formand og næstformand. I 2012 har nomineringsudvalgets væsentligste aktiviteter været vurdering af bestyrelsens sammensætning. Udvalget mødes ad hoc og har i 2012 afholdt fire møder.

 

Vederlagsudvalg
Vederlagsudvalget består af selskabets formand og næstformand. I 2012 har vederlagsudvalgets væsentligste aktiviteter været vurdering og indstilling af vederlag til bestyrelse og direktion. Udvalget mødes ad hoc og har i 2012 afholdt tre møder.

 

Revisionsudvalg
Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Dette skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et særskilt revisionsudvalg. Det er bestyrelsens formål at sikre kvalitet og integritet i selskabets regnskabsaflæggelse, revision og finansielle rapportering. Samtidig fører bestyrelsen tilsyn med regnskabs- og rapporteringsprocesser, revisionen af selskabets finansielle rapportering, risikoforhold og den eksterne revisors arbejdsindsats og uafhængighed.

 

 

Bestyrelsens kompetencer og sammensætning

Ved sammensætning af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Disse kompetencer omfatter følgende områder:

 

 • Ledelseserfaring og generel erfaring fra børsnoterede virksomheder
 • Analytiske færdigheder og strategisk forståelse
 • Erfaring med brandede FMCG som producent og/eller international detailforretning
 • Eksponering overfor lokale og nye voksende markeder
 • Finansiel ledelse, Investor Relations og M&A
 • Erfaring med mindre regional aktørs rolle i forhold til internationale spillere
 • Integritet, pragmatisme, holistisk, gode samarbejdsevner og god forretningsforståelse

 

Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher selskabets virksomhed.

 

Bestyrelsen arbejder således på at opnå en sammensætning, så dens medlemmer bedst muligt supplerer hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew.

 

Kandidater til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen med bestyrelsens skriftlige begrundelse og en beskrivelse af rekrutteringskriterierne. Det fremgår i årsrapporten af afsnittet om bestyrelse og direktion, hvilke kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer besidder. Nye bestyrelsesmedlemmer modtager i forbindelse med tiltrædelsen en introduktion til Royal Unibrew og til de markeder, selskabet opererer i.

 

Bestyrelsen består p.t. af seks generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte medlemmer.

 

Medarbejderrepræsentation - Royal Unibrew A/S gennemfører i overensstemmelse med Selskabslovens kapitel 8 valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Valg af medarbejderrepræsentanter afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 344 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber udstedt af Erhvervsstyrelsen. Medarbejderrepræsentanter og suppleanter vælges for en 4-årig periode og har ved indtræden i bestyrelsen samme rettigheder, ansvar og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Seneste valg af medarbejderrepræsentanter blev gennemført den 12. april 2010.

 

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes ved tiltrædelsen i bestyrelsen en relevant uddannelse om bestyrelsesarbejde.

 

Evaluering af bestyrelsen

Der foretages årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen forestås af formanden for bestyrelsen. Til brug herfor modtager formanden skriftligt svar fra hvert bestyrelsesmedlem på et udsendt spørgeskema. Resultatet af formandens evaluering fremlægges og drøftes på et bestyrelsesmøde. Formandens evaluering i 2012 har ikke givet anledning til ændringer.

 

Direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres minimum én gang årligt.

 

Royal Unibrew følger NASDAQ OMX Copenhagens anbefalinger vedrørende god selskabsledelse med følgende få undtagelser:

 

Ledelsesudvalg (anbefaling 5.10): Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et egentligt revisionsudvalg, og at det sikres, at formanden for det øverste ledelsesorgan ikke er formand for revisionsudvalget.

 • Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. I konsekvens heraf er formanden for det øverste ledelsesorgan også formand for revisionsudvalget. Bestyrelsens beslutning om kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et særskilt revisionsudvalg.

Oplysninger om vederlagspolitikken (anbefaling 6.2): Det anbefales, at der i års-/koncernregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.

 • Oplysninger om vederlag til medlemmer af bestyrelsen fremgår af årsrapporten i afsnittet vederlagsforhold. For nærværende vurderes det ikke at være væsentligt for interessenternes vurdering af selskabet at offentliggøre oplysninger om vederlag til direktionens enkelte medlemmer. Det samlede vederlag til direktionen fremgår af note 4 i årsrapporten for 2012. Direktionens vederlag vurderes at være i overensstemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber. Direktionens vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken.

Titel Type Størrelse  
Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse PDF 267.1 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for vederlagsudvalget i Royal Unibrew PDF 157.8 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for nomineringsudvalget i Royal Unibrew PDF 155.2 KB Læg filer i dokumentmappen
Corporate Governance PDF 173.8 KB Læg filer i dokumentmappen
Læg filer i dokumentmappen = Læg filer i dokumentmappen

Ledelsen i Royal Unibrew lægger vægt på, at der udøves god selskabsledelse, og selskabets ledelsessystemer vurderes og udvikles løbende. Målet er at sikre, at Royal Unibrew bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, kunder, medarbejdere, myndigheder samt øvrige interessenter, og at den langsigtede værdiskabelse understøttes.

Anbefalingerne fra NASDAQ OMX Copenhagen vedrørende god selskabsledelse, gældende love og regulering på området, best practice og interne regler sætter rammen for Royal Unibrews selskabsledelse.

Royal Unibrew følger NASDAQ OMX Copenhagens anbefalinger vedrørende god selskabsledelse med kun få undtagelser, som der redegøres for nedenfor.

Den samlede redegørelse for Royal Unibrews selskabsledelse findes nedenfor som bilag.

Mangfoldighed

Det er Royal Unibrews mål at fremme mangfoldigheden, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af kvinder, i både bestyrelsen og den øverste lederkreds ud fra et ønske om at styrke virksomhedens alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser.

Den internationale lederkreds i Royal Unibrew – bestående af direktionen og gruppen herunder - er sammensat af 65 % mænd og 35 % kvinder. Når der skal rekrutteres nye ledere lægges der vægt på at identificere kandidater af begge køn og skabe lige vilkår, og Royal Unibrew søger at fremme kvindelige kandidaters lyst til at påtage sig lederopgaver.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Royal Unibrew er p.t. mænd, mens der blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er to mænd og en kvinde.

Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew. Disse forhold vurderes, når nomineringsudvalget skal identificere nye kandidater til bestyrelsen, og udvalget har blandt andet et mål om at identificere både mandlige og kvindelige kandidater. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Royal Unibrew og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet.

Det er over de kommende år målet at øge andelen af kvinder i lederkredsen til omkring 40 % og i den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen til omkring 20 %.

Forholdet til aktionærer og andre interessenter

Royal Unibrews ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god og åben kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet mener, at en høj grad af åbenhed i formidlingen af oplysninger om selskabets udvikling understøtter selskabets arbejde og en fair værdiansættelse af selskabets aktier. Koncernens åbenhed er alene begrænset af NASDAQ OMX Copenhagens oplysningsforpligtelser og konkurrencemæssige hensyn.

Dialogen med og informationen til aktionærer og interessenter finder sted via udsendelse af delårsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet, via webcasts, møder med investorer, analytikere og pressen. Delårsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på Royal Unibrews hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentationer og webcasts.

Selskabets vedtægter fastlægger, at generalforsamlingen skal indkaldes tidligst fem uger og senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Det tilstræbes, at indkaldelse og dagsorden udformes således, at aktionærer får et fyldestgørende billede af de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Fuldmagter er begrænset til en bestemt generalforsamling og udformes således, at ikke tilstedeværende aktionærer kan vælge at give specifikke fuldmagter til de enkelte punkter på dagsordenen. Alle dokumenter vedrørende generalforsamlinger offentliggøres på Royal Unibrews hjemmeside.

Hver aktie af DKK 10 giver én stemme. Royal Unibrews aktier indeholder ingen restriktioner i stemmeret, ligesom selskabet kun har én aktieklasse.

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager på aktionærernes vegne den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af selskabet samt foretager løbende vurdering af direktionens arbejde.

Bestyrelsen udfører sit arbejde i henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion. Forretningsordenen gennemgås og ajourføres årligt af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen afholder årligt fire ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf ét er med fokus på selskabets strategiske situation og fremtid. Herudover mødes bestyrelsen efter behov. Der har i 2011 været afholdt 5 bestyrelsesmøder, og i forbindelse med møderne har der ikke været afbud.

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg:

Nomineringsudvalg
Nomineringsudvalget består af selskabets formand og næstformand. I 2011 har nomineringsudvalgets væsentligste aktiviteter været ansættelsen af ny økonomidirektør og vurdering af bestyrelsens sammensætning. Udvalget mødes ad hoc og har i 2011 afholdt 2 møder.

Vederlagsudvalg
Vederlagsudvalget består af selskabets formand og næstformand. Udvalget mødes ad hoc og har i 2011 afholdt 2 møder. Udvalget og bestyrelsen har i 2011 udformet den vederlagspolitik for bestyrelse og direktion, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april 2011.

Revisionsudvalg
Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. Dette skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et særskilt revisionsudvalg. Det er bestyrelsens formål at sikre kvalitet og integritet i selskabets regnskabsaflæggelse, revision og finansielle rapportering. Samtidig fører bestyrelsen tilsyn med regnskabs- og rapporteringsprocesser, revisionen af selskabets finansielle rapportering, risikoforhold og den eksterne revisors arbejdsindsats og uafhængighed.

Bestyrelsens sammensætning
Ved sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på, at medlemmerne besidder de kompetencer, der er nødvendige for opgavernes løsning. Bestyrelsen vurderer årligt sin sammensætning, herunder at bestyrelsens kompetencer og mangfoldighed samlet set matcher selskabets virksomhed.

Bestyrelsen arbejder således på at opnå en sammensætning, så dens medlemmer bedst muligt supplerer hinanden i forhold til alder, baggrund, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i Royal Unibrew.

Kandidater til bestyrelsen indstilles til valg på generalforsamlingen med bestyrelsens skriftlige begrundelse og en beskrivelse af rekrutteringskriterierne. Det fremgår af afsnittet om "Bestyrelse og direktion", hvilke kompetencer de enkelte bestyrelsesmedlemmer besidder. Nye bestyrelsesmedlemmer modtager i forbindelse med tiltrædelsen en introduktion til Royal Unibrew og til de markeder, selskabet opererer i.

Bestyrelsen består p.t. af seks generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte medlemmer.

Medarbejderrepræsentation - Royal Unibrew A/S gennemfører i overensstemmelse med Selskabslovens kapitel 8 valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse. Valg af medarbejderrepræsentanter afholdes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 344 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber udstedt af Erhvervsstyrelsen. Medarbejderrepræsentanter og suppleanter vælges for en 4-årig periode og har ved indtræden i bestyrelsen samme rettigheder, ansvar og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Seneste valg af medarbejderrepræsentanter blev gennemført den 12. april 2010.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes ved tiltrædelsen i bestyrelsen en relevant uddannelse om bestyrelsesarbejde.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes indtil generalforsamlingen i 2012 at være uafhængige jf. anbefalingerne fra NASDAQ OMX Copenhagen. Ulrik Bülow vil herefter have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og ikke længere have status som uafhængig.

For Royal Unibrews bestyrelsesmedlemmer gælder en aldersgrænse på 65 år i henhold til bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2012 foreslå, at det selskabets vedtægter fastsættes, at personer, som er fyldt 70 år, ikke kan opstilles til valg eller genvalg til selskabets bestyrelse.

Der foretages årligt en evaluering af bestyrelsens arbejde. Evalueringen forestås af formanden for bestyrelsen. Formandens evaluering i 2011 har ikke afdækket behov for at foretage ændringer.

Direktionen og samarbejdet mellem bestyrelse og direktion evalueres minimum én gang årligt.

************

Royal Unibrew følger NASDAQ OMX Copenhagens anbefalinger vedrørende god selskabsledelse med følgende få undtagelser:

Aldersgrænse (anbefaling 5.8): Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan•

 • Royal Unibrews vedtægter indeholder ikke en aldersgrænse for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan. Af bestyrelsens forretningsorden fremgår det imidlertid, at Royal Unibrew A/S har en aldersgrænse på 65 år for medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vil stille forslag til generalforsamlingen i 2012 om ændring af selskabets vedtægter således, at der er fastsat en aldersgrænse på 70 år for valg af medlemmer til det øverste ledelsesorgan.

Ledelsesudvalg (anbefaling 5.10): Det anbefales, at det øverste ledelsesorgan nedsætter et egentligt revisionsudvalg, og at det sikres, at formanden for det øverste ledelsesorgan ikke er formand for revisionsudvalget.

 • Bestyrelsen i Royal Unibrew har besluttet kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver. I konsekvens heraf er formanden for det øverste ledelsesorgan også formand for revisionsudvalget. Bestyrelsens beslutning om kollektivt at påtage sig revisionsudvalgets opgaver skal ses i lyset af selskabets størrelse, gennemsigtighed i rapporteringen og klare procedurer, hvorfor selskabets bestyrelse ikke ser et behov for et særskilt revisionsudvalg.

Oplysninger om vederlagspolitikken (anbefaling 6.2):: Det anbefales, at der i års-/koncern¬regn¬skabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken.

 • Oplysninger om vederlag til medlemmer af bestyrelsen fremgår i afsnittet "Vederlagsforhold". For nærværende vurderes det ikke at være væsentligt for interessenternes vurdering af selskabet at offentliggøre oplysninger om vederlag til direktionens enkelte medlemmer. Det samlede vederlag til direktionen fremgår af note 4 i årsrapporten for 2011. Direktionens vederlag vurderes at være i overensstemmelse med forholdene i sammenlignelige selskaber. Direktionens vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken.
Titel Type Størrelse  
Corporate Governance Lovpligtig redegørelse jf. årsregnskabslovens § 107b PDF 114.7 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for nomineringsudvalget i Royal Unibrew PDF 88.8 KB Læg filer i dokumentmappen
Kommissorium for vederlagsudvalget i Royal Unibrew PDF 90.7 KB Læg filer i dokumentmappen
Læg filer i dokumentmappen = Læg filer i dokumentmappen
Søg Investor Relations
Share Price

 

SITEMAPWEBMASTER Royal Unibrew A/S | Faxe Allé 1 | DK-4640 Faxe | contact@royalunibrew.com | +45 56 77 15 00 DANSKENGLISH